Overzicht Overhead

Toelichting overhead

De overhead maakt geen deel uit van het resultaat van Overzichten en Middelen en wordt hier als een apart overzicht gepresenteerd.

Binnen de bedrijfsvoering zet de provincie zich in 2018 verder in op een intensivering van de kwaliteit van haar ICT. De intensivering betreft met name informatiebeveiliging, datawarehouse en nieuwe functionaliteiten, alsmede het werven van medewerkers op functies die inspelen op de zich snel ontwikkelende ICT-wereld. Hierdoor nemen de ICT-lasten toe, die binnen de bedrijfsvoering in 2018 worden opgevangen. In 2019 gaat deze lijn verder door, waarbij in de begroting extra budget wordt gevraagd voor capaciteit en ICT-middelen –en projecten.

Bedragen x € 1.000

Primaire begroting 2018

Bijgestelde begroting 2018 tm VJN

Bijstelling Najaarsnota

Bijgestelde begroting 2018

Raming 2019

Raming
2020

Raming 2021

Raming 2022

Lasten

86.615

91.094

-3.641

87.452

87.863

87.473

86.819

84.112

Baten

2.204

2.204

150

2.354

2.167

2.167

2.167

2.167

Totaal saldo baten en lasten

84.411

88.890

-3.792

85.098

85.696

85.307

84.652

81.945

Toevoeging aan reserve

0

80

261,357

342

0

0

0

0

Onttrekking aan reserve

0

647

-108

538

0

0

0

0

Subtotaal reserves

0

-566

370

-197

0

0

0

0

Resultaat

84.411

88.324

-3.422

84.901

85.696

85.307

84.652

81.945

Toelichting bijstelling

Financiële mutaties

Toelichting / onderbouwing op mutatie

Eenmalig
Ja/Nee

Bron

Lasten

€ 0,4 mln (v)

Ja

FR

Deze wijziging betreft een bijstelling van budget.
Naar aanleiding van vertraging ten aanzien van de besluitvorming (IPO) is het dit jaar niet mogelijk op alle deelonderwerpen uitvoering te geven aan de implementatie van de Wet Normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA). Als gevolg van de vertraging zal het geraamde budget niet volledig worden benut in 2018. Voorgesteld wordt om € 0,4 mln door te schuiven naar 2019. (Zie ook Programma Overzichten en Middelen (baten).

€ 0,3 mln (v)

Ja

FR

Deze wijziging betreft een bijstelling van budget.
In deze collegeperiode is voor de Kwaliteitsimpuls een budget van € 5 mln beschikbaar in twee delen: € 2 mln voor het financieren van verjonging (trainees) en € 3 mln voor het versneld in laten stromen van schaarse of niet aanwezige kennis en / of ervaring . Voor jaarschijf 2018 resteert een beschikbaar bedrag van € 0,5 mln. Voorgesteld wordt van dit bedrag € 0,3 mln door te schuiven naar 2019 ten behoeve van de financiering van het traineeprogramma (2018-2020). Zie ook Overzichten en Middelen (baten).

€ 0,1 mln (n)

Ja

N.v.t.

Deze wijziging betreft een bijstelling van budget.
Bij de Jaarrekening 2017 is besloten om de niet-bestede middelen voor gedifferentieerd belonen toe te voegen aan de reserves Vitaliteit reserve Kickstarters. Het budget wordt in 2018 gebruikt voor het aantrekken van jonge ambtenaren (kickstarters) en ontwikkelingen in het kader van vitaliteit.

€ 2,8 mln (v)

Nee

N.v.t.

Deze wijziging betreft een administratieve bijstelling. Directe loonkosten zijn verdeeld naar de desbetreffende programma's.

Financiële mutaties

Toelichting / onderbouwing op mutatie

Eenmalig
Ja/Nee

Bron

Baten

€ 0,2 mln (n)

Ja

N.v.t.

Deze wijziging betreft een bijstelling van budget.
Vanuit het OVP Leren Voor Duurzame Ontwikkeling wordt € 0,2 mln ingezet voor activiteiten voor het programma Provincie van Waarde. Het programma wordt uitgevoerd in samenwerking met externe partijen en is gericht op versterking van nieuwe werkwijzen, waaronder netwerkend werken. In 2018 zullen op dit terrein ook activiteiten worden uitgevoerd, gekoppeld aan een aantal provinciale opgaven.

Financiële mutaties

Toelichting / onderbouwing op mutatie

Eenmalig
Ja/Nee

Bron

Toevoeging aan reserve

€ 0,3 mln

De reserve Kickstart & Vitaliteit is dit jaar gesplitst in een reserve Kickstart en een reserve Vitaliteit. Vanuit de oude reserve Kickstart & Vitaliteit is een bedrag ad € 0,3 mln in deze nieuwe reserve Vitaliteit gestort. Abusievelijk heeft  deze storting niet in de voorjaarsnota plaatsgevonden.   

Financiële mutaties

Toelichting / onderbouwing op mutatie

Eenmalig
Ja/Nee

Bron

Onttrekking aan reserve

€ 0,1 mln (v)

Ja

N.v.t.

Deze wijziging betreft een bijstelling van budget.
Bij voorjaarsnota is abusievelijk uit de reserves Jonge Ambtenaren, Kickstart en Vitaliteit een bedrag van in totaal € 0,6 mln onttrokken voor uitvoering van het beleid voor het aantrekken van jonge ambtenaren en het ontwikkelen van activiteiten in het kader van vitaliteit van medewerkers. Het bedrag van deze te hoge onttrekking wordt in de njaarsnota met € 0,1 mln gecorrigeerd.