Voorwoord

Voor u ligt ter besluitvorming de Najaarsnota 2018. Hierin worden de beleidsmatige en financiële bijstellingen ten opzichte van de Voorjaarsnota 2018 gepresenteerd. Deze zijn gebaseerd op recente inzichten en/of ontwikkelingen.
Bijstellingen met een structureel effect worden ook meegenomen in de najaarsnota. Over verwerking van eventuele structurele effecten wordt besloten bij behandeling van de Begroting 2019.

In het financieel beeld wordt een samenvatting gegeven van de grootste financiële mutaties.

De voorjaarsnota bestaat uit drie delen:

 1. Het financieel beeld met daarin het effect op de algemene reserve.
 2. Per programma en de paragraaf Bedrijfsvoering een toelichting op de:
  • Beleidsmatige en financiële bijstellingen.
  • Toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves.
  • Voortgang op de extra investeringen in een slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland die bij Voorjaarsnota 2017 zijn ingezet en de voortgang op de extra ambities die bij Begroting 2018 zijn ingezet.
 3. Kijklijnen voor:
  • De extra investeringen en ambities uit de Begroting 2017, ingezet bij Voorjaarsnota 2017
  • De extra investeringen en ambities uit de Begroting 2018
  • Strategische verkenningen te dekken uit de reserve strategische investeringen
  • Alertheidsbudget

In de najaarsnota worden vier categorieën financiële bijstellingen onderscheiden:

 • op beleid: dit betreft afwijkingen ten opzichte van door Provinciale Staten vastgesteld beleid;
 • op planning: dit betreft afwijkingen in de planning. Het doel staat niet ter discussie, evenmin de omvang en het benodigde budget;
 • op budget: dit betreft een autonome wijziging van het budget, niet veroorzaakt door bijstelling van beleid of planning;
 • administratief: dit zijn financieel-technische verschuivingen van budgetten en de kostenverdeling.

Gebruikte afkortingen

De volgende afkortingen zijn gebruikt:
BAT: Baten (ontvangen van derden)
DP: Doorgeschoven Prestatie
FR: Financiële Ruimte
OVP: Overlopende passiva
RES: Reserves