Mutaties op lasten, baten en reserves per programma

Bedragen x € 1.000

Lasten

Baten

Saldo lasten en baten

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Mutaties reserves

Resultaat

Programma 1

-13.678

13.396

-27.074

24.240

-3.793

28.033

959

Programma 2

-9.466

-3.069

-6.397

5.038

-4.483

9.521

3.123

Programma 3

-12.587

575

-13.162

10.500

-5.229

15.729

2.567

Programma 4

-696

-220

-476

89

760

-671

-1.147

Overzichten en Middelen

34

9.908

-9.875

7.784

-10

7.794

-2.080

Overhead

-3.641

150

-3.792

261

-108

370

-3.422

Totaal

-40.035

20.741

-60.776

47.912

-12.864

60.776

0

In bovenstaande tabel is een overzicht opgenomen van de wijzigingen in lasten en baten en de wijzigingen in toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves in deze najaarsnota. Uit de tabel blijkt dat er € 47,9 mln is toegevoegd aan de reserves en € 12,9 mln minder is onttrokken aan de reserves. Het totaal van de reserves neemt daardoor met € 60,8 mln toe ten opzichte van de voorjaarsnota. De verklaring hiervoor is dat er € 40 mln minder lasten worden begroot en € 20,7 mln meer baten. De afname in lasten is kleiner dan in 2017 waardoor het totaal aan begrote lasten over 2018 uitkomt op € 661 mln. Dit is significant hoger dan het totaal aan gerealiseerde lasten over 2017. Hieronder is, op hoofdlijnen, per programma een toelichting opgenomen op de mutaties in lasten, baten en reserves per programma.

Samenvatting:

Programma 1
De mutaties in programma 1 hebben voornamelijk te maken met de bijstelling van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) op basis van de geactualiseerde business case. Dat betekent een daling van de lasten voor de NNN projecten met € 12,5 mln. Deze middelen vloeien terug naar de reserve en worden in latere jaren uitgegeven. De stijging van de baten wordt veroorzaakt door een verkooptransactie waarbij de grond economisch in 2018 geleverd kan worden en de opbrengst ad € 13,9 mln eerder gerealiseerd kan worden in het kader van de Glasparel plus. De verkoopopbrengst wordt verrekend met de reserve Ontwikkelopgave Natuur.

Programma 2
In de provinciefondsuitkering in doel 5 is € 2,3 mln inbegrepen voor Beter Benutten. Deze middelen zijn dit jaar in de Meicirculaire van het provinciefonds additioneel toegevoegd en worden via programma 2 in de reserve Bereikbaarheid gestort. Bij de uitvoering van planmatig onderhoud treedt bij de uitvoering van een aantal projecten vertraging op. Bij deze onderhoudswerkzaamheden worden ook werkzaamheden voor derden meegenomen. Door de vertragingen dalen de lasten en de baten met € 3 mln. De lasten die vallen onder de subsidieregeling mobiliteit worden met € 2 mln verlaagd door achterblijvende verzoeken voor bijdragen aan regionale en duurzaam-veilig projecten en met € 6,5 mln verlaagd vanwege een administratieve correctie als uitvloeisel van een nieuwe manier van administreren van de reserve Mobiliteit. Deze twee bijstellingen worden verrekend met de reserve Mobiliteit en zijn derhalve budgettair neutraal. Op het gebied van Openbaar Vervoer zijn er geen financiële bijstellingen.

Programma 3
In programma 3 worden de lasten verlaagd vanwege onder andere de onderstaande ontwikkelingen:
De projecten S-RON en Space campus zijn vertraagd. Middelen uit het Alertheidsbudget die in de Voorjaarsnota 2018 hiervoor beschikbaar zijn gesteld komen daarmee te vervallen. De lasten, € 1,5 mln in totaal, worden doorgeschoven van 2018 naar 2019. Daarnaast krijgt de provincie € 1,2 mln terug vanwege de finale afrekening rondom Kansen voor West 1. Dit wordt gestort in de reserve 'Overcommittering'. Voor Fieldlabs en SMITZ wordt € 4 mln doorgeschoven naar latere jaren met het oog op de geactualiseerde fasering die in het vierde kwartaal 2018 bekend wordt gemaakt. De middelen in 2018 voor de campusregeling (€ 0,9 mln) worden eveneens doorgeschoven naar 2019. De regeling wordt naar verwachting eind dit jaar opengesteld. De eerste beschikkingen zullen dan begin 2019 uitgaan. Daarnaast wordt melding gemaakt van verzoeken tot looptijdverlenging van de reguliere projecten bedrijventerreinen (UHB). Dit leidt tot een verschuiving van de lasten. Ook worden de uitgaven ten behoeve van de kanjerregeling doorgeschoven naar 2019 (€ 3 mln). De leningenportefeuille van de grondbank RZG is herzien, dit leidt structureel tot lagere lasten. Van het Rijk worden middelen ontvangen voor de opzet van een Smart Industry Hub, voor MKB innovatie topsectoren en ter uitvoering van de Green Deal Marktordening. Dit leidt tot uitgaven in dit programma. Er worden meer middelen ingezet ten behoeve van de digitalisering van het Omgevingsbeleid.

Programma 4
In programma 4 valt een groot deel van het budget voor borgen kennis maatschappelijke ontwikkelingen vrij naar de algemene middelen. Het gaat om een bedrag van € 1,15 mln. De overige mutaties binnen programma 4 hebben voornamelijk te maken met bijstellingen van de planning van bepaalde projecten zoals de Regionale gebiedsgerichte projecten, dit leidt tot een extra onttrekking uit de reserve. Daarnaast vindt in het kader van het voormalige samenwerkingsverband Zuidvleugel een herziening van de BTW-verrekening plaats. Hierdoor worden middelen toegevoegd aan de reserve.

Overzichten en middelen
Er sprake van een toename van het wagenpark waardoor de baten van de motorrijtuigenbelasting (MRB) met € 3 mln toenemen. Daarnaast vindt er een bijstelling van het provinciefonds plaats door een verhoging van het accres (algemene uitkering) met € 2,5 mln. Ook voor een vijftal decentralisatie-uitkeringen is budget ontvangen voor in totaal € 4,5 mln. Deze middelen worden via de programma’s besteed.

Overhead
Bij de implementatie van de wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) is vertraging in de externe besluitvorming ontstaan, waardoor de uitvoering pas op een later moment kan starten. Een deel van het hiervoor beschikbare budget wordt naar 2019 doorgeschoven. Het budget voor de kwaliteitsimpuls ten behoeve van het personeel wordt dit jaar niet volledig benut. Een deel van het beschikbare budget wordt doorgeschoven naar 2019 en ingezet voor de financiering van het nieuwe traineeprogramma (2018-2020). Deze middelen worden in 2018 verrekend met de algemene reserve. Daarnaast vindt een administratieve bijstelling van de directe loonkosten van € 2,8 mln plaats, dat naar de desbetreffende programma’s is verdeeld.