Bijstelling van de geraamde mutaties in de programmareserves

In onderstaand overzicht is voor alle reserves inzichtelijk gemaakt welke toevoegingen en onttrekkingen er hebben plaatsgevonden. Hierbij is tevens aangegeven bij welk doel deze toevoegingen en onttrekkingen zijn verantwoord.

Reservenaam
(bedragen x € 1.000)

Doel

Toevoeging

Onttrekking

Saldo mutaties

Algemene reserve

Algemene reserve

DOEL 5-1

7.784

-10

7.794

Programmareserve 1

Groene ambities

DOEL 1-3

800

1.229

-429

Groene ambities

DOEL 1-4

1.694

-5.431

7.125

Groene ambities

DOEL 1-5

190

277

-87

Beheerplannen Natura 2000 en PAS

DOEL 1-4

0

130

-130

Decentralisatieakkoord natuur

DOEL 1-3

0

-30

30

Decentralisatieakkoord natuur

DOEL 1-4

0

-1.670

1.670

Decentralisatieakkoord natuur

DOEL 1-5

0

-500

500

Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

DOEL 1-2

-116

0

-116

Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

DOEL 1-4

-313

0

-313

Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

DOEL 1-5

0

-328

328

Reserve Ontwikkelopgave natuur

DOEL 1-4

11.800

-6.178

17.978

Omgevingsveiligheid

DOEL 1-6

10.185

10.185

0

IODS

DOEL 1-4

0

-100

100

Frictiekosten RUD

DOEL 1-6

0

-119

119

Programmareserve 2

Egalisatiereserve expl proj PZI

DOEL 2-1

0

400

-400

Bereikbaarheid

DOEL 2-1

2.250

788

1.463

Mobiliteit

DOEL 2-1

2.000

-6.528

8.528

Programmareserve 3

Meerjarenplan Bodemsanering

DOEL 1-4

0

-1.288

1.288

Meerjarenplan Bodemsanering

DOEL 3-7

0

225

-225

Bedrijventerreinen

DOEL 3-1

0

350

-350

Bedrijventerreinen

DOEL 3-5

3.380

400

2.980

Mitigatie/Energie

DOEL 3-2

0

346

-346

Overcommittering OP-West

DOEL 3-1

1.220

0

1.220

Res Project duurz ontw. Zuidplaspold

DOEL 1-1

0

-50

50

Regionale netwerken topsectoren

DOEL 3-1

300

0

300

Versterking economie

DOEL 3-1

1.900

-6.000

7.900

Implementatie Omgevingswet

DOEL 3-3

0

700

-700

Regionale gebiedsgerichte projecten

DOEL 4-1

0

760

-760

Zuidelijke Randstad

DOEL 4-1

89

0

89

IRP Goeree-Overflakkee

DOEL 1-2

0

150

-150

Programmareserve 4

Rest.rijksmonumenten & erfgoedlijnen

DOEL 3-6

3.700

0

3.700

Overzichten, middelen en overhead

Egalisatiereserve afschrijvingslst.

DOEL 2-1

788

857

-70

Alertheidsbudget

DOEL 3-1

0

-1.400

1.400

Alertheidsbudget

DOEL 3-6

0

100

-100

Strategische investeringen

DOEL 3-1

0

-50

50

Strategische investeringen

DOEL 3-2

0

100

-100

Reserve Vitaliteit

DOEL 6-1

261

61

200

Frictiekosten algemeen

DOEL 1-3

0

-70

70

Jonge ambtenaren

DOEL 6-1

0

-200

200

Kickstart jonge medew.&inr.vitalitei

DOEL 6-1

0

30

-30

Eindtotaal

47.912

-12.864

60.776