Ontwikkeling algemene reserve

Deze najaarsnota sluit op een voordelig verschil van € 7,8 mln. De stand van de algemene reserve komt hiermee op € 80,8 mln. De minimale stand van de algemene reserve, conform de Beleidsnota Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2016, bedraagt € 30 mln.

(bedragen x € 1 mln)

2018

Beginstand jaar

68,6

Mutaties eerdere begrotingen

-13,5

Mutaties Voorjaarsnota

17,9

Stand na Voorjaarsnota

73,0

Mutaties Najaarsnota

7,8

Stand na Najaarsnota

80,8

Buffer weerstandsvermogen

-30

Vrije ruimte (incidenteel)

50,8