Voortgang m.b.t. de extra ambities in de Begroting 2018

Bij de behandeling van de Begroting 2018 zijn een aantal moties en amendementen aangenomen, waarmee extra ambities aan de begroting zijn toegevoegd.
In deze kijklijn wordt een totaaloverzicht gegeven van deze extra ambities, gevolgd door een nadere toelichting op de huidige stand van zaken.

Nr

Onderwerp

Doel

1

(Motie 724) Investeren in economische innovatie

3.1

2

(Motie 729) Gelijktrekken OV-tarieven provinciale concessies

2.2

3

Klimaatinstituut

3.1

4

Detailhandel

3.1

5

(Motie 761) Verhogen budget erfgoed

3.6

6

(Motie 755) Restauratie rijksmonumenten

3.6

7

Risicoreservering Warmte Participatiefonds

8

(Amendement 582) Verlaging opcenten

9

(Amendement 578) Verlaging tarieven OV

2.2

10

(Amendement 582) RegMed XB

3.1

11

(Amendement 582) Campusregeling

3.1

12

(Amendement 582) Proceskosten verkenningen diepte-investeringen

13

(Amendement 582) Alertheidsbudget

14

(Amendement 577) Cofinancieren Rijksmiddelen investeren fietsinfrastructuur

2.1

15

Energietransitie gebouwde omgeving en glastuinbouw

3.2

Toelichting
Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de voorstellen.

 1. Investeren in economische innovatie

In de Begroting 2018 is er naar aanleiding van motie 724 een extra investering, in 2018, in economische innovatie ad € 6 mln voorgesteld voor MIT en € 2 mln voor fieldlabs.
Met betrekking tot MIT geldt dat PS een MlT subsidieplafond 2018 van ruim € 13 mln heeft vastgesteld, waarmee er meer haalbaarheidsprojecten en R&D samenwerkingsprojecten kunnen worden gehonoreerd. ln april heeft het ministerie van EZK hun cofinanciering voor de MlT regeling van € 7 mln bevestigd (4% van het beschikbare bedrag is voor uitvoeringskosten). Met de hoogte van dit bedrag zijn er € 2,5 mln provinciale middelen minder nodig. Daarmee is er voor 2018 niet € 6 mln extra nodig maar is € 3,5 mln voldoende. Bij Voorjaarsnota 2018 is daarom van de gereserveerde extra middelen € 2,5 mln vrij gevallen naar de algemene middelen.

Met betrekking tot de extra investering van € 2 mln in 2018 voor fieldlabs, kan gemeld worden dat bij Voorjaarsnota 2018 er een budget is ontstaan van € 5,5 mln (inclusief 5% procesmiddelen) in 2018 voor fieldlabs/SMITZH. Dit bedrag is inclusief de € 2 mln uit de investeringsimpuls naar aanleiding van motie 724. Eind 2018 wordt  een voorstel voor de doorontwikkeling van een groot meerjarig SMITZH-programma (fase 3 SMITZH) aan PS voorgelegd. Dit plan zal bestaan uit diverse onderdelen/programmalijnen. Doel van Smart Manufacturing Industriële Toepassing in Zuid-Holland (SMITZH) is de omvangrijke maakindustrie in Zuid-Holland te versterken door de toepassing van digitalisering te versnellen. De middeleninzet ten behoeve van dit groot meerjarig SMITZH-programma vindt met name plaats in de periode 2019-2022. Met het oog hierop wordt het budget 2018 (€ 5,5 mln) doorgeschoven naar latere jaren.

 1. Gelijktrekken OV-tarieven provinciale concessies

Inmiddels is met Arriva overeenstemming bereikt over de bedragen ter vergoeding voor de opbrengstderving die ontstaat door het verlagen van de kilometertarieven Zuid-Holland Noord (ZHN) naar het niveau in de concessies Drechtsteden, Alblasserwaard Vijfheerenlanden (DAV) en Hoeksche Waard / Goeree Overflakkee (HWGO). Naar verwachting zal na de zomer de besluitvorming hierover plaatsvinden.

 1. Klimaatinstituut

Tijdens de 23e Conference of the Parties in Bonn in november 2017 is bekend gemaakt dat het Global Centre of Excellence Climate Adaptation (GCECA) in Rotterdam en Groningen zal worden gevestigd. Als maximale provinciale bijdrage is in de begroting 2018 een bedrag van 0,25 mln € opgenomen. Het GCECA heeft zich tijdelijk gevestigd in het Groothandelsgebouw. De gemeente Rotterdam is gestart met een ontwikkeltraject met het oog op definitieve huisvesting van het GCECA in een “drijvend kantoor” in de Rijnhaven te Rotterdam. Als eerste stap in het ontwikkeltraject is een concept projectplan “Floating Office Rotterdam GCECA” opgesteld. Voor de in het projectplan opgenomen werkzaamheden zal in het najaar een subsidieaanvraag worden ingediend bij de provincie.

 1. Detailhandel

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben in maart 2018 de ‘Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland’ vastgesteld waarmee de kwaliteit en het functioneren van winkel- en centrumgebieden kan worden verhoogd. Van 1 mei tot 1 augustus konden gemeenten, winkeliers- en ondernemersverenigingen en stichtingen voor 35 specifiek benoemde middelgrote winkel- en centrumgebieden subsidie aanvragen. Er is voor 19 van de 35 middelgrote centra subsidie aangevraagd. Het totale subsidiebedrag van alle aanvragen samen bedraagt circa € 0,3 mln. Nog niet alle aanvragen zijn op dit moment ook daadwerkelijk toegekend en beschikt. De verwachting is dat enkele aanvragen niet of niet volledig gehonoreerd kunnen worden. Dit betekent dat er eind augustus 2018 circa
€ 0,2 mln tot € 0,3 mln beschikbaar is binnen het subsidieplafond 2018.

De noodzakelijke ruimtelijke opgaven beperken zich echter niet alleen tot de middelgrote centra, maar doen zich ook voor in de kleinere centra die in het provinciaal beleid zijn aangeduid als ‘overige centra’ (circa 500 centra). De subsidieregeling is zo opgebouwd dat hij eenvoudig is open te stellen voor de ‘overige centra’.
Gedeputeerde Staten zal worden voorgesteld om de nog beschikbare ruimte binnen het subsidieplafond 2018 via een openstellingsbesluit in het najaar van 2018 beschikbaar te stellen voor de ‘overige centra’.

 1. Verhogen budget erfgoed

Voor 2018 is € 0,8 mln beschikbaar gesteld voor de verhoging van het subsidieplafond Erfqoedliinen 2018. Met deze extra impuls werden de tafels beloond voor de kwaliteitsslag en werd voorkomen dat een deel van de projecten doorgeschoven moest worden naar 2019. De subsidies voor de Erfqoedlijnen 2018 zijn verdeeld conform het Maatregelenpakket Erfgoedlijnen 2018. Het gaat onder andere om de herontwikkeling van Landhuis Ockenburq, de restauratie van de Romeinse Zwammerdamschepen, herstel van de stadswallen van Nieuwpoort, herstel van de brug over de Slinqervijver van landgoed Beresteijn en bescherming van het complex WN67 (Atlantikwall Museum Scheveningen).

 1. Restauratie rijksmonumenten

Voor 2018 is bij de Begroting 2018 € 2 mln beschikbaar gesteld voor de verhoging van het subsidieplafond Rijksmonumenten 2018. Er zijn in 2018 in totaal 25 aanvragen ingediend die voldoen aan de eisen om in aanmerking te komen voor subsidie. Door de verhoging van het plafond bij de Begroting 2018 en bij de Voorjaarsnota 2018 konden alle aanvragen worden gehonoreerd.

 1. Risicoreservering Warmteparticipatiefonds

Onder voorbehoud van een positief besluit over de aanleg van het tracé naar Leiden wordt de deelname in het Warmteparticipatiefonds opgehoogd met € 25 mln naar totaal € 90 mln. De risicoreservering van 25 procent op holding niveau bij de Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. neemt hierdoor toe met € 6,25 mln naar een totaal van € 31,25 mln. De stand van de risicoreserve eind 2017 in de Jaarrekening 2017 bedroeg € 9 mln. De raming van stortingen is € 9,125 mln in 2018, € 9,125 mln 2019 en € 4 mln in 2020.

 1. Verlaging opcenten

Is conform verwerkt in de begroting. Zie ook de kijklijn 'extra investeringen in een slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland'.

 1. Verlaging tarieven  OV

Op basis van de wensen van PS en de argumenten van de vervoerders hebben GS er voor gekozen om de verlaging van de kilometertarieven tot het einde van de concessies / contract af te kopen, dit met uitzondering van de treindienst Alphen aan den Rijn – Gouda (TAG) en de concessie Drechtsteden, Alblasserwaard Vijfheerenlanden (DAV). Deze oplossing voorkomt een tariefstijging per januari 2020 met mogelijke vraaguitval tot gevolg. Wel resulteert deze keuze in lagere reizigersopbrengsten voor de vervoerder. Bij een volgende aanbesteding van de concessies, en uitgaande van een gelijkblijvende exploitatiebijdrage, kan hierdoor het huidige voorzieningenniveau of tariefstelling onder druk komen te staan. Bij de voorbereiding van de volgende aanbestedingen moet hierop worden geanticipeerd.

Dit betekent dat de kilometertarieven vanaf de winterdienstregeling voor de busconcessies Zuid-Holland Noord (ZHN) en Hoeksche Waard / Goeree Overflakkee (HWGO) (eind augustus 2018) en het contract Waterbus (begin oktober 2018) worden verlaagd naar het prijspeil 2015 en vanaf 2020 worden geïndexeerd met de landelijke tarief index (LTI).

De huidige concessie DAV loopt af in december 2018 en gaat daarna over naar vervoerder Qbuzz. De nieuwe vervoerder moet een tarievenvoorstel indienen dat voldoet aan het PvE. Na vaststelling van dit tarievenvoorstel zal er ook met Qbuzz geprobeerd worden om een afspraak te maken over verlaging van de kilometertarieven, in lijn met het amendement.

 1. Versterking Life Sciences & Health – Regeneratieve Geneeskunde

In de Begroting 2018 is een reservering van € 1,2 mln opgenomen voor een nader te concretiseren investeringsbeslissing op het gebied van regeneratieve geneeskunde, gericht op het herstellen van zieke weefsels en organen. Dit zou mogelijk kunnen worden ingezet voor een investering in de hoogwaardige en unieke celontwikkel- en productiefaciliteit bij het LUMC, tevens partner in RegMed XB. In de Voorjaarsnota 2018 hebben wij aangegeven dat de ontwikkeling van deze faciliteit langer duurt dan verwacht. De business case wordt momenteel nog uitgewerkt. De € 1,2 mln blijft daarom voorlopig in de reserve. Gedeputeerde Staten zullen de investeringsbeslissing te zijner tijd aan Provinciale Staten voorleggen.

 1. Campusregeling

Er is in totaal € 3 mln beschikbaar voor de campusregeling (€ 1,5 mln naar aanleiding van intensiveringsvoorstel GS en € 1,5 mln extra naar aanleiding van amendement A582 van 8 november 2017). Na openstelling van de regeling zullen de subsidies naar verwachting begin 2019 worden beschikt. Derhalve dienen de beschikbare middelen voor 2018 via de najaarsnota te worden overgeheveld naar 2019.

 1. Proceskosten verkenningen diepte-investeringen

Is conform verwerkt in de begroting

 1. Alertheidsbudget

Zie kijklijn 'alertheidsbudget'.

 1. Co-financieren Rijksmiddelen investeren fietsinfrastructuur

In september 2018 worden plannen van aanpak ingediend bij het Rijk ten behoeve van de cofinanciering voor de realisatie van fietsenstallingen bij stations en snelfietsroutes. Daarmee is een deel van de middelen voortkomend uit amendement A577 (totaal € 8 mln) belegd. De resterende middelen worden ingezet voor de realisatie van fietsroutes zoals die worden opgenomen in de in het najaar vast te stellen Toekomstagenda voor snelfietsroutes in de provincie Zuid Holland.

 1. Energietransitie gebouwde omgeving en glastuinbouw

PS hebben de wens uitgesproken (middels ingediende moties 715, 720 en 728 van 1 november 2017) dat de provincie een actievere rol moet spelen in de energietransitie door actief partijen voor de gebouwde omgeving zoals via sportverenigingen, woningcorporaties, andere lokale initiatieven en de glastuinbouw te ondersteunen en stimuleren. Hiervoor is tot en met 2020 circa € 8 mln vrijgemaakt. Hiervan is € 2,5 mln bestemd voor de subsidieregeling Lokale Initiatieven. Dit gedeelte van het budget is in de Voorjaarsnota 2018 gewijzigd wegens een looptijdwijziging (zie ook toelichting op nr. 1 onder ‘extra investeringen’).