Inleiding

Bij Begroting 2018 is besloten om voor 2018 € 1,5 mln vrij te maken voor strategische verkenningen. Deze zijn gestort in een nieuwe reserve ‘Proceskosten en verkenningen diepte-investeringen’ in afwachting van concrete voorstellen. Deze voorstellen zijn met PS in technische sessies voorbereid (zie documentatie toegezonden bij Lid GS-brief Baljeu d.d. 20 en 29 maart 2018) en verwerkt bij de Voorjaarsnota 2018.

De verschillende onderzoeksvoorstellen voor de verkenningen zijn beschreven in de Voorjaarsnota 2018. Destijds is gemeld dat de totale raming voor de onderzoeken in 2018 een overschrijding van € 0,6 mln kende. In deze najaarsnota blijkt dat de dekkingsbehoefte lager uitvalt en de meeste verkenningen toe kunnen met het reeds toegekende budget.

In onderstaande tabel zijn de mutaties in deze najaarsnota samengevat. Het resultaat leidt tot een overschrijding van € 0,05 mln. op het totaalbudget van € 1,5 mln van deze reserve, als gevolg van wijzigingen in de budgetbehoefte van de verkenningen circulaire economie en energietransitie. Vanwege het relatief lage bedrag is het voorstel om bij jaarrekening de totale uitputting van de reserve af te wachten alvorens een dekkingsvoorstel te doen.

Doel

(bedragen x € 1.000)

Primaire Begroting 2018

Bijgestelde Begroting 2018 t/m VJN

Bijstelling NJN

Bijgestelde Begroting 2018 t/m NJN

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

3.5 en 3.3

Verstedelijking en Transformatie

0

-0,22

0

-0,22

0

0

0

0

1.1

Klimaatadaptatie

0

-0,48

0

-0,48

0

0

0

0

3.1

Circulaire economie

0

-0,3

0,05

-0,25

0

0

0

0

1.5

Duurzame landbouw *

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2

Energietransitie 

0

-0,3

-0,1

-0,4

0

0

0

0

3.1

Onderwijs en Arbeidsmarkt 

0

-0,2

0

-0,2

0

0

0

0

Totaal

0

-1,5

-0,05

-1,55

0

0

0

0

* De verkenning duurzame landbouw bestaat sinds 2016 en heeft programmafinanciering. Hiervoor is geen onttrekking nodig uit de reserve voor de strategische verkenningen.

Hierna volgt een beknopte omschrijving van de wijzigingen per verkenning.