Alertheidsbudget

De kijklijn Alertheidsbudget geeft inzicht in de mutaties en uitputting van het alertheidsbudget, die verspreid door deze najaarsnota zijn opgenomen. Bij Begroting 2018 is voor 2018 en 2019 € 5 mln vrijgemaakt (€ 10 mln totaal) en gestort in de reserve Alertheidsbudget, in afwachting van concrete voorstellen.

Het afwegingskader waaraan de voorstellen getoetst worden, bestaat uit een aantal criteria (zie voor uitgebreidere toelichting de GS-brief d.d. 13-2-2018, PZH-2018-637853761):

  • aansluiting op het coalitieakkoord,
  • urgentie,
  • regionaal draagvlak,
  • financiële dekking is niet mogelijk vanuit bestaande programma’s,
  • meerwaarde van en voor PZH,
  • indien mogelijk: maatschappelijk effect tijdens deze coalitieperiode.

Indien de mutaties in deze najaarsnota onverkort worden vastgesteld door PS resteren de volgende bedragen in het alertheidsbudget:

  • 2018: € 2,7 mln
  • 2019: € 4,7 mln

Hierna volgt een toelichting op de (nieuwe) voorstellen die ten lasten komen van het Alertheidsbudget

Leerpark Drechtsteden
Geen wijzigingen.

Gebiedsontwikkeling spoorzone
Geen wijzigingen.

Greenports
Geen wijzigingen.

S-RON en Space campus Noordwijk
Actuele informatie leert dat de fasering voor de projecten S-RON en Space is gewijzigd. Middelen uit het Alertheidsbudget die in de Voorjaarsnota 2018 hiervoor beschikbaar zijn gesteld komen daarmee te vervallen. De lasten worden doorgeschoven van 2018 naar 2019 van respectievelijk € 0,5 en € 1 mln. Zie ook toelichting in doel 3.1.

Clinsh
Geen wijzigingen.

Complexe binnenstedelijke herontwikkelingslocaties
Geen wijzigingen.

Equestrum
Stichting Equestrum heeft het initiatief genomen om een internationaal toonaangevend Hippisch kennis- en innovatiecentrum te ontwikkelen te Maasland. Op 19 september vindt hierover besluitvorming plaats in PS. Bij een positief besluit wordt € 100.000 beschikbaar gesteld in 2018, 2019 en 2020. Dekking vindt plaats vanuit het Alertheidsbudget.

Fort Prins Frederik
In de PS vergadering van juni jl. is besloten om het Alertheidsbudget aan te wenden voor dekking voor een subsidie aan Fort Prins Frederik op Goeree. Het gaat om € 100.000 in 2018 en € 75.000 in 2019.

Traject verkenner Krimpenerwaard
In de PS vergadering van februari jl. is besloten om het Alertheidsbudget aan te wenden voor een bijdrage aan de proceskosten voor verkenning Krimpenerwaard. Het gaat om een bedrag van € 125.000 in 2018.

Doel

(bedragen x € 1.000)

Primaire Begroting 2018

Bijgestelde Begroting 2018 t/m VJN

Bijstelling NJN

Bijgestelde Begroting 2018 t/m NJN

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Reserve alertheidsbudget

5

5

0

5

5

0

0

0

3.1

Leerpark Drechtsteden

0

-0,1

0

-0,1

0

0

0

0

3.3

Gebiedsontwikkeling spoorzone

0

-0,5

0

-0,5

0

0

0

0

3.1

Greenports

0

-0,3

0

-0,3

0

0

0

0

3.1

Sron

0

-0,5

0,5

0

0

0

0

0

3.1

Space campus Noordwijk

0

-1

1

0

0

0

0

0

1.6

Clinsh

0

-0,6

0

-0,6

0

0

0

0

3.3

Complexe binnenstedelijke herontwikkelingslocaties

0

-0,5

0

-0,5

0

0

0

0

3.1

Equestrum

0

0

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

0

0

3.6

Fort Prins Frederik

0

0

-0,1

-0,1

-0,1

0

0

0

3.3

Traject verkenner Krimpenerwaard

0

0

-0,1

-0,1

0

0

0

0

Totaal

0

1,5

1,2

2,7

4,8

-0,1

0

0