Actualisatie begrotingssaldo

Inleiding
In het financieel beeld wordt ingegaan op de ontwikkeling van de financiële ruimte en daarmee samenhangend de algemene reserve. In deze Najaarsnota 2018 wordt de financiële ruimte alleen positief bijgesteld en worden er geen voorstellen met een dekkingsvoorstel uit de financiële ruimte gedaan.
Daarnaast worden de ontwikkelingen van de reserves toegelicht en wordt per programma een samenvatting gegeven van de grootste financiële bijstellingen. Voor een meer gedetailleerde toelichting op de begrotingswijzigingen wordt verwezen naar de financiële toelichtingen per programma.

In de kijklijnen wordt ingegaan op de ontwikkelingen ten opzichte van de Voorjaarsnota 2018 van:

  • Extra investeringen in een slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland (Begroting 2017)
  • Extra ambities in de Begroting 2018
  • Strategische verkenningen diepte-investeringen
  • Alertheidsbudget

(bedragen x € 1 mln)

Nieuwe collegeperiode

i/s

2018

2019

2020

2021

2022

A

Najaarsnota 2018: Ontwikkelingen programma's

1

Vertraging implementatie WNRA

i

0,4

-0,4

2

Rente grondbank

s

0,5

0,5

0,3

0,5

0,6

3

Verschuiving kwaliteitsbudget

i

0,3

-0,3

4

Borging beleidsinformatie maatschappelijke ontwikkelingen

i

1,2

Totaal Ontwikkelingen programma's

2,3

-0,1

0,3

0,5

0,6

B

Najaarsnota 2018: Exogene ontwikkelingen:

1

Meicirculaire provinciefonds 2018

s

2,5

-3,5

-5,9

-7,6

-10,9

2

Opcenten motorrijtuigenbelasting

s

3,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Totaal exogene ontwikkelingen

5,5

1,5

-0,9

-2,6

-5,9

C

Subtotaal (A+B)

7,8

1,3

-0,5

-2,1

-5,3

D

Verrekening met algemene reserve **

i

-7,8

-1,3

0,5

2,1

5,3

** een “min” is een toevoeging aan, een “plus” een onttrekking uit de algemene reserve.

Toelichting tabel

A: Najaarsnota 2018: Ontwikkelingen programma's

A1: Vertraging implementatie WNRA (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) € 0,4 mln

Naar aanleiding van vertraging ten aanzien van bestuurlijke besluitvorming is het niet mogelijk dit jaar op alle deelonderwerpen uitvoering te geven aan de implementatie van de WNRA. De verwachting bestaat dat in 2019 en 2020 wel tot volledige implementatie kan worden overgegaan. Een en ander is, naast besluitvorming vanuit het IPO, mede afhankelijk van het doorvoeren van wijzigingen in wetgeving door de Eerste en Tweede Kamer. Dit betreft een doorgeschoven prestatie.

A2: Rente grondbank € 0,5 mln

De bijdrage voor de rente aan de grondbank kan naar beneden worden bijgesteld omdat enerzijds de leningenportefeuille van de grondbank is herzien en omdat anderzijds de rentestand lager is dan voorheen.

A3: Verschuiving kwaliteitsbudget € 0,3 mln

Voor het verbeteren van de kwaliteit van de provincie (o.a. vaardigheden van de medewerkers)is budget beschikbaar gesteld (in totaal € 5 mln over 4 jaar). Het budget voor jaarschijf 2018 wordt niet helemaal besteed. Het voorstel is om dit budget door te schuiven naar 2019 met de intentie om dit o.a. in te zetten voor de financiering van de nieuwe traineegroepen die per 1 oktober 2018 van start gaan. Dit betreft een doorgeschoven prestatie.

A4: Borging beleidsinformatie maatschappelijke ontwikkelingen € 1,15 mln
Voor borging beleidsinformatie maatschappelijke ontwikkelingen resteert voor 2018 een budget van € 1,15 mln dat vrijvalt in de algemene middelen. Het overige budget wordt voornamelijk besteed aan dataverzameling en extern onderzoek.

B: Najaarsnota 2018: Exogene ontwikkelingen

B1: Meicirculaire provinciefonds 2018 € 2,5 mln

Het geraamde accres 2018 wordt in de Meicirculaire ten opzichte van de Maartcirculaire positief bijgesteld met € 2,5 mln voor Zuid-Holland. Dit wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Daarnaast ontvangt de provincie vijf extra decentralisatie-uitkeringen van in totaal € 4,5 mln. Deze worden via de programma's besteed en komen daarom niet ten gunste van de financiële ruimte. Zie voor een nadere toelichting het hoofdstuk Overzichten en middelen.

B2: Opcenten motorrijtuigenbelasting € 3 mln

Het wagenpark van Zuid-Holland stijgt ten opzichte van januari 2018 met ongeveer 1%. Hierdoor nemen de baten met € 3 mln toe. Zie voor een nadere toelichting het hoofdstuk Overzichten en middelen.